बौद्धपौर्णिमायाः शुभाशयाः

Source – BuddhaCharita by Aśvaghoṣa – 9.18

#buddha #vesak #buddhapurnima #meditation #bodhi #buddhaquotes #buddhas #buddhapainting #tinebuddha #buddhaart #buddhalove #lordbuddha #buddhism #buddhist #buddismquotes

Things are achieved by Doing

उद्मेनैव शिद्रून्ति कार्याणि न मनोरथैः।
नहि शुप्तश्य शिंहश्य प्रविशति भूखे भृगाः।।

उद्मेनैव शिद्रून्ति कार्याणि न मनोरथैः।

नहि शुप्तश्य शिंहश्य प्रविशति भूखे भृगाः।।
Things are achieved by Doing and not by Desiring Alone, As Deers by themselves don’t go into a lion’s mouth.

विद्या ददाति विनयं

विद्या ददाति विनयं विनयाद् याति पात्रताम्।

पात्रत्वाद् धनमाप्नोति धनाद्धर्मं ततः सुखम्॥

Knowledge makes one humble, humility begets worthiness, worthiness creates enrichment, which leads to right conduct, right conduct brings contentment

सर्वम शिवमयं

May all your wishes come true and the blessings of the God remain with you always.

Happy Maha Shivratri

कर्पूरगौरं करुणावतारं
संसारसारं भुजगेन्द्रहारम्।

सदा बसन्तं हृदयारबिन्दे
भबं भवानीसहितं नमामि।।